Contact

-

20 Leontos Sofou St. P.O.Box 60502

570 01 Thermi Thessaloniki
Greece

 

T +30 2310 402 300
F +30 2310 402 322