Οδικές κοιλαδογέφυρες Τ5 στο τμήμα Άραχθος – Περιστέρι της Εγνατίας οδού
03-01_Gef.-T5_3.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2001, 6.490.000 €


Οδική κοιλαδογέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 240,0 μ. (34,0+4x43,0+34,0=240,0 μ.) καθενός, μεγίστου πλάτους 17,0 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 22,5 μ. Συνεχείς φορείς ανωδομής, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με κεκλιμένες παρειές και μονολιθική σύνδεση στα μεσόβαθρα. Θεμελίωση σε πασσάλους. Κατασκευή φορέων ανωδομής σε συμβατικό ικρίωμα κατά φάσεις.


Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2001, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 6.490.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β & Τ.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2004.