Οδικές κοιλαδογέφυρες Γ2 στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας οδού
Gefyra-G2.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2005, 18.950.000 €


Οδική κοιλαδογέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 350,0 μ. (95,0+160,0+95,0=350,0 μ.), πλάτους 14,2 μ. καθενός και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 58,0 μ. Συνεχείς φορείς ανωδομής μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος, μονολιθική σύνδεση στα μεσόβαθρα και κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Θεμελίωση σε φρέατα.
Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2005, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 18.950.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2009.