Οδική κοιλαδογέφυρα Γ7 δεξιού κλάδου στο τμήμα Μέτσοβο – Μαλακάσι της Εγνατίας οδού
Gefyra-G7.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Έλεγχος Οριστικής μελέτης, 2007, 4.407.000 €


Oδική κοιλαδογέφυρα δεξιού κλάδου συνολικού μήκους 295,0 μ. (82,5+130,0+82,5=295,0 μ.), πλάτους 13,7 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 43,0 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος, μονολιθική σύνδεση στα μεσόβαθρα και κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Θεμελίωση σε φρέατα.
Ο έλεγχος της οριστικής μελέτης εκπονήθηκε το 2007, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 4.407.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., μελετητής Ο.Τ.Μ. Τ.Ε.Π.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2008.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έλεγχος Μελετών