Οδικές γέφυρες Κ/Δ υπάρχουσας Ε.Ο. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στο τμήμα Αλιάκμων – Κοζάνη της Εγνατίας οδού
07-01_Komvos-Kozanis-X.U.-42837-1.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1999, 3.015.000 €


Οδική γέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 100,0 μ. (27,5+45,0+27,5=100,0 μ.), πλάτους 14,7 μ. καθενός και ύψους μεσοβάθρων 6,0 μ. Συνεχείς φορείς ανωδομής από δύο πλακοδοκούς μεταβλητού πλάτους, συνδεόμενες μονολιθικά με τους στύλους των μεσοβάθρων και πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1999, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 3.015.000 €., Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2001.