Οδικές γέφυρες Κ/Δ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα Πεδινή – Πλατανιά της Εγνατίας οδού
08-01Gef.-2_1.jpg

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2002, 1.770.000 €


Οδική γέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 80,0 μ. (22,0+36,0+22,0=80,0 μ.), πλάτους 12,75 μ. καθενός και ύψους μεσοβάθρων 9,0 μ. Συνεχείς φορείς ανωδομής, διατομής πλάκας με κυκλικά κενά, κεκλιμένες παρειές και μονολιθική σύνδεση με τα μεσόβαθρα. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2002, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.770.000 €. Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ Τ.Ε.Β. Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2003.