Οδικές γέφυρες της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στον ποταμό Αξιό
14_Axios-2.jpg

Κ/Ξ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1983, 880.000 €


Οδική γέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων, συνολικού μήκους 713,0 μ. (23x31,0=713,0 μ.), πλάτους 12,0 μ. καθενός και ύψους μεσοβάθρων 6,9 μ. Φορείς ανωδομής από προκατασκευασμένες δοκούς επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων και χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση σε πασσάλους. Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1983, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 880.000 €. Κύριος του έργου το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό η Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Τ.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1985.