Οδική γέφυρα του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης – Κατερίνης στον ποταμό Λουδία
12_Loud-1.jpg

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1984, 205.000 €


Οδική γέφυρα ενός ανοίγματος, μήκους 54,0 μ. και πλάτους 15,75 μ. Φορέας ανωδομής από χυτές επί τόπου αμφιέρειστες πλακοδοκούς επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε προβόλους από τα βάθρα (Gerber). Θεμελίωση σε πασσάλους. Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1984, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 205.000 €. Κύριος του έργου το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό ο Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ.Ε., ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο το 1985.