Οδική γέφυρα της Ε.Ο. Σίνδου – Χαλάστρας – Ν. Μαλγάρων Ν. Θεσσαλονίκης στον ποταμό Αξιό
13_Axios-1.jpg

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1995, 1.760.000 €


Οδική γέφυρα συνολικού μήκους 300,0 μ. (10x30,0=300,0 μ.), πλάτους 12,5 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 8,5 μ. Φορέας ανωδομής από προκατασκευασμένες δοκούς επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων και χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση σε πασσάλους. Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1995, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.760.000 €. Κύριος του έργου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1996.