Οδική γέφυρα της Ε.Ο. Κοζάνης – Γρεβενών στον ποταμό Αλιάκμονα
10_Aliak-2.jpg

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ.Ε., Προμελέτη και Oριστική μελέτη, 1986, 250.000 €


Οδική γέφυρα συνολικού μήκους 151,0 μ. (5x30,2=151,0 μ.), πλάτους 11,25 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 30,0 μ. Φορέας ανωδομής από προκατασκευασμένες δοκούς επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων και χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση επιφανειακή. Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1986, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 250.000 €. Κύριος του έργου το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό ο Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ.Ε., ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο το 1988.