Οδική υπερυψωμένη γέφυρα σύνδεσης κατασκευασθείσας γέφυρας 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης με την οδό Καλοχωρίου
09-016os-problitas_1.jpg

Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2001, 2.435.000 €


Οδική γέφυρα ενός διαχωριζομένου κλάδου σε δύο, συνολικού μήκους 139,6 μ. (15,0+5x20,8+20,6=139,6 μ.) κατά μήκος του αριστερού, 67,4 μ. (16,85x4=67,4 μ.) κατά μήκος του δεξιού και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 7,5 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής από ολόσωμη πλάκα, κεκλιμένες παρειές και μονολιθική σύνδεση με τα μεσόβαθρα. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2001, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.435.000 €. Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2002.