Σιδηροδρομικές κοιλαδογέφυρες στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Θεσσαλονίκης
02-01_O.S.E.-_1.jpg

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Πλήρης μελέτη, 1999, 9.050.000 €


Σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα διπλής γραμμής συνολικού μήκους 505,2 μ. (14x34,08+28,08=505,2 μ.), πλάτους 13,3 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 15,0 μ. Φορείς ανωδομής από προκατασκευασμένες δοκούς επί εφεδράνων και χυτή επί τόπου πλάκα καταστρώματος. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η πλήρης μελέτη εκπονήθηκε το 1999, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 9.050.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2003.