Σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα Τ12 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Ειδομένης στον ποταμό Αξιό
01_47.jpg

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 2009, 26.573.000 €

 


Σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα διπλής γραμμής συνολικού μήκους 800,0 μ. (40,0+16x45,0+40,0=800,0 μ.), πλάτους 13,9 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 38,7 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με κεκλιμένες παρειές και πρόβλεψη σεισμικής μόνωσης μεταξύ φορέα και βάθρων (υδραυλικοί αποσβεστήρες και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου). Θεμελίωση σε πασσάλους. Τμηματική κατασκευή φορέα ανωδομής (φάσεις) με τη μέθοδο του προωθούμενου ικριώματος.
Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2006, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.573.000 €. Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία ολοκληρωσε το έργο το 2009.