Σιδηροδρομική γέφυρα Α/Δ της σιδηροδρομικής γραμμής Αμυνταίου – Κοζάνης στο τμήμα Αλιάκμων – Κοζάνη της Εγνατίας οδού
06-01_Kombos-Kozani-X.U.-43718-1.jpg

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1999, 722.000 €


Σιδηροδρομική γέφυρα μονής γραμμής συνολικού μήκους 81,00 μ. (20,5+40,0+20,5=81,0 μ.), πλάτους 7,5 μ. και ύψους μεσοβάθρων 7,0 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με κεκλιμένες παρειές και μονολιθική σύνδεση με τα μεσόβαθρα. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η προμελέτη και οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1999, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 722.000 €., Εργοδότης - Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2001.