Νέες εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Γάλακτος ΑΓΝΟ στο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης
AGNO.jpg

Κ/Ξ DOMOTEΤΕMONT - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, 1990, 1.170.000 €


Πρόκειται για τις φέρουσες κατασκευές συνολικής έκτασης 20.000 μ². Το μεγαλύτερο μέρος αφορά προεντεταμένους συνεχείς πτυχωτούς φορείς (Sheds) καθώς επίσης προεντεταμένα πλαίσια και λοιπές ειδικές μεταλλικές κατασκευές (στέγαστρα, πατάρια, γέφυρες).


Η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκαν το 1990, ο δε προϋπολογισμός της φέρουσας κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 1.170.000 €. Κύριος του έργου η Ένωση Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών ΑΓΝΟ και ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ DOMOTEΤΕMONT - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1992.