Οδική υπερυψωμένη γέφυρα της οδού Μοναστηρίου πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές στη θέση ‘Μυτιληνάκια’ Θεσσαλονίκης
16_Monast_1.jpg

Κ/Ξ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1981, 780.000 €


Οδική γέφυρα συνολικού μήκους 250,0 μ. (5x22,5+30,5+24,0+15,5+3x22,5 =250,0 μ.), πλάτους 17,0 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 7,2 μ. Φορέας ανωδομής από αμφιέρειστες προεντεταμένες πλάκες με κυκλικά κενά επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1981, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 780.000 €. Κύριος του έργου το ΥΠΕΧΩΔΕ και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό η Κ/Ξ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1984.