Οδική γέφυρα Α/Δ Κ.Ο. στο τμήμα Πεδινή – Πλατανιά της Εγνατίας οδού
05-01_Gef.-15464_2.jpg

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Οριστική μελέτη, 2002, 730.000 €


Oδική γέφυρα συνολικού μήκους 71,2 μ. (19,6+32,0+19,6=71,2 μ.), πλάτους 11,00 μ. και ύψους μεσοβάθρων 8,5 μ. Συνεχής φορέας ανωδομής, διατομής πλάκας με κυκλικά κενά, κεκλιμένες παρειές και μονολιθική σύνδεση με τα μεσόβαθρα. Θεμελίωση σε πασσάλους. Η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 2002, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 730.000 €. Κύριος του έργου η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ Τ.Ε.Β. Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 2003.