Οδική υπερυψωμένη γέφυρα της οδού Λαγκαδά πάνω από την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης
15_Lag-1.jpg

Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., Προμελέτη και Οριστική μελέτη, 1981, 610.000 €


Οδική γέφυρα συνολικού μήκους 232,5 μ. (5x22,5+30,0+4x22,5=232,5 μ.), πλάτους 17,0 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 5,8 μ. Φορέας ανωδομής από αμφιέρειστες προεντεταμένες πλάκες με κυκλικά κενά επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η προμελέτη και η οριστική μελέτη εκπονήθηκαν το 1981, ο δε προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 610.000 €. Κύριος του έργου το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής μετά από διαγωνισμό η Κ/Ξ ΕΤΕΘ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1983.