Σιλό αποθήκευσης ζάχαρης 50.000 τόνων στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ Ν. Ημαθίας
Hellenic-sugar.jpg

Κ/Ξ GERICO FRANCE S.A. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., Μελέτη εφαρμογής, 1995, 1.470.000 €


Κυλινδρικό σιλό κατακορύφου τύπου από προεντεταμένο σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 46,0 μ., ύψους 33,0 μ., με υπερυψωμένο πυθμένα και κολουροκωνική επικάλυψη με ξύλινες δοκούς σε ύψος 55,0 μ. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε το 1995, ο δε προϋπολογισμός της φέρουσας κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 1.470.000 €. Κύριος του έργου η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ GERICO FRANCE S.A. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1997.