Δεξαμενή υγρής αμμωνίας 15.000 τόνων στις εγκαταστάσεις των Χημικών Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (S.I.C.N.G.) στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
ammonia.jpg

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Μελέτη εφαρμογής, 1982, 250.000 €


Δεξαμενή κρυογενικού τύπου με διπλό τοίχωμα, εσωτερικά μεταλλικό και εξωτερικά από προεντεταμένο σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 38,0 μ., ύψους 24,0 μ., για θερμοκρασία υγρής αμμωνίας -39° C, με υπερυψωμένο πυθμένα. Θεμελίωση σε πασσάλους.


Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε το 1982, ο δε προϋπολογισμός της φέρουσας κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 250.000 €. Κύριος του έργου η S.I.C.N.G. και εργοδότης - ανάδοχος κατασκευής η Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία ολοκλήρωσε το έργο το 1984.