Πολιτική Ποιότητας

-

Πολιτική Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

 

Η Διοίκηση της εταιρείας ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα Πρότυπα ISO 9001 : 2015 και ISO 14001 : 2015 :
• έχει προσδιορίσει το επίπεδο Ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή μελετητικό έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών

• έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα
• έχει τεκμηριώσει τους περιβαλλοντικούς δείκτες στο πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος.

Κάθε Δ/ντής Δ/νσης έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων των πελατών της (ιδιώτες ή δημόσιο) για λογαριασμό των οποίων εκπονεί το μελετητικό έργο ή παρέχει της υπηρεσίες της στα ακόλουθα αντικείμενα:

 

• Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών
• Εκπόνηση Μελετών Πολιτικού Μηχανικού
• Στατικές μελέτες κτιριακών έργων, γεφυρών και ειδικών τεχνικών έργων
• Συγκοινωνιακές Μελέτες
• Τοπογραφικές Μελέτες
• Εποπτεία και Έλεγχος Μελετών Τρίτων
• Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. είναι:
Να σχεδιάζει και να εκπονεί με σταθερή ποιότητα και στον καθοριζόμενο χρόνο τις ανωτέρω μελέτες
Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την εκπόνηση των μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού
Να σχεδιάζει και να υλοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς δείκτες που καθόρισε,
• Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και των δεικτών περιβαλλοντικής διαχείρισης στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:
• επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες - μελετητές,
• ελέγχει την παραγωγή μελετητικού έργου εντός της εταιρείας σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του,
• ελέγχει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών δεικτών που έχουν καθορισθεί,
• εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων,
• φροντίζει για την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά την ποιότητα και το περιβάλλον,
• Φροντίζει για την αποφυγή και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων,
• φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των διεργασιών του.