Εταιρική Μορφή / Πτυχία

-
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Το γραφείο έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διάρκεια έως το 2050. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής είναι 948.300 € διαιρεμένο σε 29.000 ονομαστικές μετοχές. Μέτοχοι της εταιρείας είναι δεκαοκτώ (18) μηχανικοί-μελετητές με συνεχή παρουσία στην εταιρεία και μόνιμη απασχόληση με τα αντικείμενα αυτής. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 και το καταστατικό αυτής και στο οποίο μετέχουν οι υπεύθυνοι των μελετητικών ομάδων του γραφείου.

 


ΠΤΥΧΙΑ
Το γραφείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ (Α.Μ.: 87) και διαθέτει σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:

06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων
Ε τάξης (18 μονάδες)

07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Ε τάξης (15 μονάδες)

08 Στατικές Μελέτες
Ε τάξης (15 μονάδες)

10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Εργων
Ε τάξης (12 μονάδες)

16 Μελέτες Τοπογραφίας
Γ τάξης (3 μονάδες)


-
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ χρήσης 2014 (PDF αρχείο, 0.21 MB)

Ισολογισμός ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ χρήσης 2013 (PDF αρχείο, 0.59 MB)

Ισολογισμός ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ χρήσης 2012 (PDF αρχείο, 0.14 MB)